Kamis, 15 April 2010

Pidato Bahasa Jawa

السلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَ بِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَ فِ الْمُرْ سَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ

Sa’sampunipun Muji Syukur dateng Allah SWT, soho nyuwunaken tambahan Rohmat Keselametan dateng Rosululloh SAW, perlu dipun mengertosi bilih buku alit puniko mengku datang pinten pinten contoh pidato engkang kulo susun mawi Basa Jawi supados gampilaken dateng sederek-sederek engkang kerso maos. Soho konco konco engkang sami nyuwun dipun susunaken Buku Puniko, khususipun konco konco ingkang manggen wonten Tanah Jawi.

Sesuai kalian pengetahuan kulo engkang taksih terbatas. Pramilo tumerap sederek sederek engkang kerso maos Buku puniko terutami poro Alim Ulama’ menawi memanggihi kesalahan soho kekirangan wonten Buku puniko, kulo suwun supados kerso paring nasehati utawi saran saran dateng penyusun kangge kesempurnaan susunan selajengipun lan sa’derengipun ngaturaken maturnuwun.

Engkang terakhir, mugi-mugi buku alit puniko saget mbarokahi lan manfaati kangge penyusun soho sederek engkang kerso mahos

والسلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته

PIDATO

Ass. Wr.wb.

Kulo aturaken matur suwun kagem Ibu Ummu semono ugi kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko.

Saderek-saderek sedanten……..

Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih puniko negeri “tercinta” Indonesia. Hal meniko sanget ngrisauaken yen diterus-terusaken saget dados masalah ingkang serius……..

Saderek-saderek, kawulo mudho sedanten……..

Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan” kebangsaan nasionalisme! Meniko disebabaken kathah kawulo mudho ingkang ngelalekaken jatidirinipun dados wargo Indonesia sebabipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan utawi budoyo-budoyo Barat ingkang ndugi saking media cetak, elektronik, ingkang rupo: acara-acara televisi, majalah, surat kabar, utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabaken regoipun luwih mirah lan kualitasipun luwih sae……..

Saderek-saderek sebongso lan setanah air……….

Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta” Indonesia meniko kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang-barang produksi Indonesia, menghormati jasanipun poro Pahlawan lan poro Pejuang, tindak dhateng Museum-museum Nasional utawi monumen-monumen perjuangan

Kulo raos meniko ingkang saget kulo sampekaken……. mugi- mugi saget ndhatengaken perubahan lan saget mbangsulaken utawi nguataken roso Nasionalisme kito sedanten.

Matur suwun kulo sampekaken………

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

CONTOH PIDATO

Sugeng siang sedaya kemawun…

Ingkang dahad kinormatan Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Bojonegoro, bapak ugi ibu guru, staf TU, konco-konco ugi adek-adek sedaya kemawon ingkang kula tresnani.

Sapisan, monggo kita sedaya sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, Ingkang sampun maringaken nikmat kewarasan dumateng kita sedaya. Dados kita sedaya saget sesarengan kempal dhateng adicara perpisahan siswa kelas 9 sapunika. Kula siswa kelas 9B ingkang tinanggenah guru kagem mewakili konco-konco kelas 9 kagem ngaturaken matur sembah suwun kula sakonco namung saget ngaturaken ucapan matur sembah nuwun kagem sedaya bapak ibu guru ingkang sampun mbulawantah kula sakonco dangunipun tigang warsa dateng pawiyatan menika.

Kula sakonco inggih badhe nyuwun pangestunipun supados kula sakonco saget nglebeti pawiyatan enggal ingkang sae ingkang sampun dhados tujuan kula sakonco. Ugi supados kula sakonco saget dados tiyang ingkang migunani kagem keluarga, masyarakat, ugi bahasa lan negara. Sejatosipun kula sakonco kraos awrat sanget kagem nilaraken pawiyatan menika. Amargi pawiyatan menika supados kados griya kula payimbak. Bapak ibu guru inggih sampun kula anggep kados tiyang sepuh kula payimbak.

Kula inggih gadhah sekedik pesen kagem adek-adek kelas 7 kaliyan 8 supados sinal ingkang sregep sinau supados saget wujudaken cita-cita nipun ugi dados lare ingkang lanthip. Cekap semanten saking kula, manawi anggen kula sakonco kagungan sisip sembering. Ingakang klenthu, kula nyuwun agunge panga puten dumateng sedaya kanawon. Kula aturaken matur sembah suwun.

Sugeng Siang…

CONTOH PIDATO

Ass. Wr.wb.

matur nuwun dumateng dimas pranoto hadicara ingkang sampun paring wedal dumateng kulo. saderenginpun monggo kito sami manekung pujo dumateng ngarsa dalem gusti ingkang sampun paring kanugrahan dumateng kita sedaya sainggo kita saged makempal ing ngriki mengeti hari kebangkitan nasional ingkang sampun kalampah setunggal abad.

Bapak kepala sekolah ingkang kawulo hormati,bapak sho ibu guru,karyawan ingkang kawulo hormati,kaliyan para murid ingkang kawulo trenani, ing dinten menika kita sareng2 mengeti hari kebangkitan nasional ingkang sampung ngancik kaping satunggalatus. kanthi dinten menika monggo kito sami ngeling-eling semangatipun para pangadegipun yayasan boedi utomo, kanthi kahanan jaman semanten temtu mawon perjuanganipun temtu ageng sanget. kanthi meniko kita samenika kedah ngadahi semangat ingkah langkung makantar-kantar kangge mbangun negari kito. kanthi semangat makantar-kantar kito temtu saged uwal saking krisis menika.temtu mawon kito ingkang wonteo pawiyatan meniko saged mbangun negari kito kanthi para siswo sinau kanthi tenanan,para guru mulang kanthi sabar sainggo para siswo saged nampi ilmu ingkang dipun wulangaken, para karyawan anggenipun nglayani guru saha murid kanthi sabar, kepala sekolah ngemong kanthi tlaten. kanthi meniko tamtu mawon sekolah kito ngadahi prestasi ingkang sae. menawi sekolah2 ing indonesia meniko ngadahi prestasi ingkang sae temtu mawon ngadahi warga ingkang pinter,temtu mawon mboten pinter korupsi nanging pinter ngolah bahan - bahan ingkan sampun cumepak ing bumi indonesia.sainggo negari mboten sah import sedaya kebutuhan kagem rakyat. langkung langkung menawi kito saged export temtu mawon rakyat langkung makmur. mugi2 kanthi dinten meniko kito saged gummregah maju mbangun negari kito kanthi semangat indonesia bisa.

Mekaten ingkang saged kulo aturaken. kulo meniko manungsa limprah temtu mawon kathah kalepatn anggen kawulo matur kanthi meniko kulo nyuwun agenging sih samudro pangaksami.wader kali sesonderan apuranto lepat kawulo. nuwun nuwun maturnuwun. wedal kulo kunduraken dumateng adimas pranata hadi coro,nuwun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pidato Bahasa Jawa

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak, Ibu Dewan Juri saha sedherek-sedherek ingkang kula kurmati.

Para Rawuh ingkang minulyo,

Kita sedaya sampun mangertosi menawi Nagari Indonesia punika sampun saged sejajar utawi sami kaliyan Nagari maju sanesipun. Kathah sampun penghargaan utawi predikat ingkang dipun sandhang kaliyan Indonesia wonten tingkat Internasional. Ananging punapa saged Indonesia moncer kados sakmenika menawi mboten wonten pahlawan bangsa wonten warsa 1945? Menawi kados menika kita kedah instropeksi diri saha kedah nggadhah pambegan menapa ingkang sampun kita aturaken dhumateng bangsa kita.

Para Rawuh ingkang kula kurmati,

Kangge ngisi kamardikan punika, kita minangka siswa/i Indonesia mangga sesarengan nggadhah rasa sosial dhumateng pepadha. Rasa sosial menika saged kita wujudaken kados:

1. paring kinurmatan marang guru-guru , tiyang sepah, luwih-luwih pahlawan bangsa kita,

2. sami nglestarekaken budaya utawi nilai-nilai tradisi bangsa ingkang kinakar saking budaya daerah, nggih kados basa Jawi menika,

3. njagi kautuhaning persatuan saha kesatuan bangsa, lan sapanunggalanipun.

Menawi tiga menika minimal sampun ditindakaken kaliyan pemuda/pemudi Bangsa Indonesia, Insyaallah kamardikan bangsa ingkang mituhu saged dipun raosaken dening sedaya warga masyarakat Indonesia. Amargi sakmenika budaya globalisasi sampun kathah anjalarwonten jiwaning pemuda/pemudi Indonesia, mula budaya global ingkang negatif punika cepet sanget ngrisak moraling anak negeri. Ingkang penting sanget inggih punika kita kedah njagi persatuan kaliyan generasi muda sami wonten saindenging nuswantara saha mboten ambeda-bedakaken sedherek-sedherek kita supados Nagari Indonesia saged gemah ripah loh jinawi saha dados andakara wonten donya punika.

Sedherek-sedherek ingkang minulya,

Kula kinten sampun cekap ingkang saged kula aturaken. Kula ugi nyuwun gunging samudra pangaksami menawi wonten pitutur kula ingkang mboten sekeca wonten penggalihipun para rawuh sedaya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

KERUKUNAN ANTAR SESAMA

Assalaamu’alaikum Wr. Wb

(Hamdalah)

(Syahadat)

(Sholawat)

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatNya kepada kita sehinga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Kita umat manusia tahu bahwa kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu seorang diri, pasti ada campur tagan orang lain, meskipun pertolonga itu hanya sedikit.

Untuk itu, agar segalanya berjalan lancar dan kita bisa saling tolong menolong satu sama lain, kita harus menjaga kerukunan antarsesama. Baik terhadap saudara, tetangga maupun teman. Jangan sampai kita ini terbecah-belah hanya karena hal sepele.

Misalnya, dengan saudara sendiri jangan sampai kita ini memiliki rasa dendam, atau sampai bermusuhan. Karena Karena sudah dijelaskan pada suatu hadis yang artinya : dari Abu Hurairah, dari Nabi. Nabi bersabda bahwa dibuka beberapa pintu surga setiap hari senin dan kamis, maka setiap hamba yang tidak syirik pada Allah akan diampuni, kecuali orang-orang dendam. Makamenunggulah kalian malaikat pada hal ini sehingga keduanya berdamai.

Dari hadis di atas, maka sudah jelas bahwa kita harus saling rukun, damai dan tidak saling bermusuhan karena pintu beberapa surga akan dibuka ketika hari senin dan kamis dan akan dimaafkan oleh Allah bagi mereka yang tidak syirik atau tidak saling bermusuhan.

Atau dengan tetangga sendiri, jangan sampai tidak saling sapa, apalagi tidak saling kenal. Kita harus menyambung tali silaturrahmi agar kerukunan tetap terjalin. Atau dengan teman sendiri saling bermusuhan, tawuran antar pelajar, menggunjing teman. Jangan sampai hal ini terjadi. Karena Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur’an pada surat Al-Hijarat : 12, yang berbunyi

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman jauhilah pada persangkaan, karena sebagian dari persangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah meneliti kesalahan dan menggunjing sebagian dari kalian. Apakah salah seorang dari kalian senang jika memakan daging bangkai saudara kalian?. Maka kalian akan benci dengan hal itu. Takutlah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah maha menerima tobat lagi maha penyayang.

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa menggunjing dan meneliti kesalahan orang lain itu dosa dan sama artinya dengan memakan bangkai saudara sendiri. Kita tahu bahwa memakan daging bangkai adalah haram dan itu dosa. Oleh karena itu, janganlah kita menggunjing atau mencari kesalahan orang lain. Tetapi, Allah maha menerima tobat dan maha penyayang, jadi kita harus meminta apmun kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi.

Untuk itu, kita harus bisa mengintrospeksi diri sendiri. Atau saling menasehati satu sama lain dengan ikhlas, damai dan tanpa dendam dan rasa iri. Karena hal itu, dapat menghilangkan rasa dendam dan iri pada sesama, sehingga kerukunan antar sesama dapat terjalin.

Pada suatu hadis dijelaskan, yang artinya, Nabi bersabda : tidak masuk kalian di dalam surga sampai kalian iman, dan kalian tidak iman hingga saling mencintai. Apakah aku tidak menunjukkan atas perkara ketika kalian berbuat? Maka saling kasih sayanglah kalian dengan menyiarkan salam antar sesama.

Pada hadis tersebut Nabi menjelaskan bahwa kita tidak akan masuk surga jika belum saling mencintai. Dan Nabi menganjurkan untuk saling mengucapkan salam. Untuk itu, kita juga harus mengucapkan salam untuk menjaga kerukunan antar sesama.

Fadhlin Amalia Arif

XI. IA. 5


Tidak ada komentar:

Posting Komentar